Podmínky ochrany osobních údajů

Informační text pro zákazníky Escrimo s.r.o.

o zpracování jejich osobních údajů

Vážení zákazníci, z platné právní úpravy zákona č. 101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a především z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabývá účinnosti k 25. květnu 2018, pro nás vyplývá řada povinností týkajících se ochrany Vašich osobních údajů.

Odpovědi na zásadní otázky:

  1. Jaké údaje zpracováváme?

Ve vašem případě zpracovává ESCRIMO s.r.o., Nad kolonií 13, Praha 4, 140 00, IČO:034 86 761, DIČ:CZ 034 86 (dále jen „firma, či „my“): údaje uvedené v objednávce, tedy: - jméno a příjmení, - titul,  - adresa bydliště, - telefonní číslo, - e-mailová adresa a detail objednávky.

  1. Na základě čeho, za jakým účelem a jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

Údaje obsažené v objednávce, zpracováváme na základě právního vztahu mezi Vámi a firmou, vyplývajícího z našeho společného zájmu učinit obchod. Vaše osobní údaje uchováváme po dobu tří let. Po uplynutí této doby provádí firma výmaz osobních údajů.

  1. Komu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme, či předáváme?

 Vaše osobní údaje v objednávce zpřístupňujeme našim vybraným zaměstnancům a můžeme je také předávat smluvním partnerům zajišťujícím pro nás podpůrné činnosti – především rozesílání zásilek.  Vaše osobní údaje neprodáváme ani nepronajímáme!

  1. Vaše práva dle platné právní úpravy

Rádi bychom Vás též informovali, že dle platné právní úpravy ochrany osobních údajů máte následující práva: - právo přístupu k osobním údajům, které ve Vašem případě zpracováváme, - právo na opravu Vašich osobních údajů v případě, že by byly v kterémkoli směru nesprávné, či nepřesné, - v případě, že byste zjistili, nebo se domnívali, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména pokud by Vaše osobní údaje byly nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, máte právo požádat nás o vysvětlení a také požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav (např. blokováním, provedením opravy, doplnění nebo likvidací Vašich osobních údajů), - právo požadovat výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, - právo vznést námitku proti zpracování za účelem posouzení, zda došlo k porušení povinností uložených nám platnou právní úpravou, - v případě, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, máte právo odvolat souhlas, - kromě výše uvedeného máte též právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. - máte též právo na přenositelnost těch údajů, které jste nám poskytli a které zpracováváme na základě nezbytnosti jejich zpracování pro účely plnění smlouvy. V případě, kdy byste měli zájem předat tyto údaje jinému správci, Vám umožníme získat Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně, bude-li to technicky proveditelné, je přímo předáme jinému správci. V případě jakýchkoli nejasností, či dotazů ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit písemně na adrese: ESCRIMO s.r.o., Nad kolonií 13, Praha 4, 140 00, či na telefonních číslech +420 724 114 383 a +420 739 206 799, můžete nás též kontaktovat na emailu sermcz@email.cz , shop@sermcz.cz

 

 

 V Praze, 01. ledna 2021

S úctou Váš ŠermCZ